نگفتـــــه های قلبـــم

بدون عنوان

عجب روزگاریست .....

 

به خیانت ها می گویند : دوست اجتماعی !!!

[ ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ ] [ ۱:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

صندلیت را کـــنار صندلی ام بگـــذار!

 

همنشینی با تو یعنــــی " تعطیــــــلی رسمی تمام دردها "

[ ۱۳٩٢/۱٠/٧ ] [ ٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مردانگی

به خیالــش مردانگی کرده که مرا مردم باکــره می خوانند هنوز ...

 

باید بیایدو ببیند بکارت روحــم سر از عشق بازی با خیالــش

 

به کجاهــا رسیـده ...

[ ۱۳٩٢/٩/۱٦ ] [ ۱:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

...

آهنــگ کلامــت وقتـــی با دیگــری سخن مــی گویی

 

برایم سه نت دارد :

 

مــی    لــا    سی

 

[ ۱۳٩٢/٩/٩ ] [ ٤:۱٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

از سکــو ت یک زن بتــرس!

 

او قادر است دیگــر گریــه نکنــد ...

 

دوست نداشتــه باشــد ...

 

فرامــو ش کنــد ...

 

و به یکبــاره قیــد همــه چیزش را بزند !

 

حتــــــــــــــی دلــش را ...!!

 

[ ۱۳٩٢/۸/٢٤ ] [ ۳:٥۱ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

 

 

 

دیگر خسته شده ام...

 

دلم کمی رسیدن میخواهد

 

خدا کند خیلی دیر نشود...

[ ۱۳٩٢/۸/٢٠ ] [ ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

تنهایی

باید می فهمیــدم ورود به هر رابطــه ای

 

نمی تواند تنــهایی ام را پر کند .....

[ ۱۳٩٢/۸/۱٧ ] [ ٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

تو !

 

یادگـــار روزهــای هستی که نه فرامــوش می شـــود ..

 

                                                                      نه تکرار...!

 

[ ۱۳٩٢/۸/٧ ] [ ٩:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

زنگ بعــد در زندگی خصــوصی ام با تو دیکــته داریم ...

 

مرا از نوشتــن قسطنطنیه نترسان ..

 

من تـــــمام قوس های تن تو را بلــدم ...!

[ ۱۳٩٢/٧/٢۸ ] [ ۱:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

توقع

 توقــع زیادی نیست  خواستـن امنیت آغوش تو ...

 

وعشقی که زیر خط کمربند نباشد ..!!

[ ۱۳٩٢/٧/۱٢ ] [ ٩:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

من در دوردست ترین جای جهان ایستاده ام ...

 

اینجا ...

 

کنار تو ...

[ ۱۳٩٢/٦/٢٠ ] [ ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

خیــــال تو می  ارزد ...به داشتـــن همــه ..!!

[ ۱۳٩٢/٦/٤ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

بوسیـــدنت یک حلقــه ی عاشقانه است .....

 

برای متوقف کردن حرفهایت ،

 

که شایــد کمـی احمقــانه شده اند !!

[ ۱۳٩٢/٥/٢۸ ] [ ٩:٠٧ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

خیانت

تنت در آغـــوش کسی باشدودلت پیش دیگـــــری

 

هزار خطبـــه هم کـه بخوانند خیانت است ..!!

[ ۱۳٩٢/٥/۱٤ ] [ ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

قرار

 

آمـده بودم قرار بگیرم..اما...انـگار یک پای قرار نیامد!

 

[ ۱۳٩٢/٥/۱٠ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

ایــن روزهـــا هــوای مـردن را بیــخ گوشــم حس می کــنم

 

همــانجــایی کـه زمــانی رد نفســـهای تــو بـود...

[ ۱۳٩٢/٥/٧ ] [ ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

ساعـــــتهای نبودنت روی مچــم بستـــه نمی شوند

 

حلقــــــه می شـــوند دور گـــــــــردنـم ..!!

 

[ ۱۳٩٢/٥/٤ ] [ ۸:٥٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

نبودنت مثــل تــمام کردن سیـــگار است ،

 

در نیمـــه شبـــی برفـــی

 

وقــــــتی دکــــه هــای شهــــر، بستـــــه اند ....

 

 

[ ۱۳٩٢/٤/۳۱ ] [ ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

خواب

به خوابـــــم که میایی،

 

خوابـــــم را رنـــگی می کنـــی

 

روزم را سیــــاه ...

[ ۱۳٩٢/٤/٢۸ ] [ ٢:٥٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

زمان

هــر چیــزی زمانــی دارد...

 

نفـــس هم کـه باشـــــــــی ...

 

دیــر بیایـــی من رفتـــــــــــــه ام ..!!

[ ۱۳٩٢/٤/٢٥ ] [ ۳:٠۳ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

حافظه

گــمم نکـــن ....

 

            در گوشـــه ای از حافــظه ات آرام می نشیـــنم....

 

                                      فقــط بگـــذار بمـــانم .

[ ۱۳٩٢/٤/٢٠ ] [ ٧:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

گم شده

حـس میکنم گم شده ام ....

 

اما تلـــخ تر ایــنکه  کســی دنبالم هم نمی گردد...

 

 

[ ۱۳٩٢/٤/۱٩ ] [ ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

صبور

کـم طاقتـی...عادت آنـروزهـایـت بـود..

 

اینـروزها...بـرای گرفتـن خبــری ازمـن...

 

عجیب صبــور شده ای...

[ ۱۳٩٢/٤/۱٤ ] [ ٧:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

تو مــــردانه نیــاز کــه میشــــــــــوی ...

 

 

عجــب زنانــــه لذتـــیست ، ناز کردن ....

[ ۱۳٩٢/٤/۸ ] [ ٩:٠۸ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بی انصاف

چه تند تند میدوی برای فراموش کردنم...!     "بی انصاف!"


مگر نمی بینی پاهای خیالم در فراموش کردنت چقدر ناتوانند..؟!

[ ۱۳٩٢/٤/٧ ] [ ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

گمگشته

بـه دلــم می گویـم ،

 

آن یوســـفی که به کنعــانش برگشـــت استثنــا بود ...

 

                                                       تو غمت را بخـــور..

[ ۱۳٩٢/٤/٥ ] [ ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

باد

مگه با باد نسـبتی داری ..؟!

 چقـدر شـبیه تو ...یک لحـظه آمـد ، مـرا پیـچاند و رفـت!

[ ۱۳٩٢/٤/۳ ] [ ۳:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مرا بفهم

دستانـم شـاید! اما .... دلـم نمیـرود به نوشتـن ....

 

این کلـمات بهـم دوختـه شـده کجـا ، احساسات من کجا!!

 

این بار نخوانـده مرا بفهـم....!!

[ ۱۳٩٢/٤/۱ ] [ ۳:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

رنجش

مــی دانــی ؟

 

نزدیـــکترین عضــو انســان به قلـــبش کـمــر اوســت !

 

هـر بار کـه قلب کمــی می رنجــد ، کـمـر از ده جـا می شکنــد ..!!

[ ۱۳٩٢/۳/٢٧ ] [ ٧:٢٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

دل تنگ

من میــروم...

 

باور کن میــروم...

 

امــا ، دلـم برای به جهنــم گفتن هایت تنــگ می شــود!!

[ ۱۳٩٢/۳/٢٤ ] [ ۳:٥٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]