نگفتـــــه های قلبـــم

خودم

هیچ وقت یکی را با همه ی وجودت دوست نداشته باش

 

یک تکه از خودت را نگه دار

 

 

برای روزهایی که هیچ کس را به جز خودت نداری ...

[ ۱۳٩۳/۱٢/٤ ] [ ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

...

محتاج در ک شدن نیستم ،

 

فقط دردم میاید خر فرض شوم !

[ ۱۳٩۳/۱٠/٢۱ ] [ ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

همه چیــز آرام است ...

 

دل مــــــــن

 

استثناست ..

[ ۱۳٩۳/٩/۱٥ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

 

غریــــبه ها که هیچ ..

 

دوستان هم گاهــی به اندازه دو سه خط بیشتر

 

حوصــــــله ات را ندارند ..

[ ۱۳٩۳/۸/٢٤ ] [ ٩:۳٩ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

قابل توجه خودم

اگر از ترس نرسیدن به هدف دچار استرس شدی

بدان که هنوز هم به خودت بیشتر از خدا

اعتماد داری و این یعنی شکست ....

[ ۱۳٩۳/۸/٢۱ ] [ ۸:٠٦ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

پایانم نزدیک است .......نبودنم را تمریــــن کن !

[ ۱۳٩۳/۳/۱٩ ] [ ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

در هــر جغرافیــایی که هستی جهت تفاوتی ندارد

 

دامنه های دلت سمت خوشبختی باااااااااد...

[ ۱۳٩۳/٢/۱٧ ] [ ۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

کسی را نمی شناسم که مانند نداشته باشد ...

 

ولی تو  بی مانندی ..

[ ۱۳٩۳/٢/۳ ] [ ۳:۱٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

عجب روزگاریست .....

 

به خیانت ها می گویند : دوست اجتماعی !!!

[ ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ ] [ ۱:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

صندلیت را کـــنار صندلی ام بگـــذار!

 

همنشینی با تو یعنــــی " تعطیــــــلی رسمی تمام دردها "

[ ۱۳٩٢/۱٠/٧ ] [ ٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مردانگی

به خیالــش مردانگی کرده که مرا مردم باکــره می خوانند هنوز ...

 

باید بیایدو ببیند بکارت روحــم سر از عشق بازی با خیالــش

 

به کجاهــا رسیـده ...

[ ۱۳٩٢/٩/۱٦ ] [ ۱:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

...

آهنــگ کلامــت وقتـــی با دیگــری سخن مــی گویی

 

برایم سه نت دارد :

 

مــی    لــا    سی

 

[ ۱۳٩٢/٩/٩ ] [ ٤:۱٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

از سکــو ت یک زن بتــرس!

 

او قادر است دیگــر گریــه نکنــد ...

 

دوست نداشتــه باشــد ...

 

فرامــو ش کنــد ...

 

و به یکبــاره قیــد همــه چیزش را بزند !

 

حتــــــــــــــی دلــش را ...!!

 

[ ۱۳٩٢/۸/٢٤ ] [ ۳:٥۱ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

 

 

 

دیگر خسته شده ام...

 

دلم کمی رسیدن میخواهد

 

خدا کند خیلی دیر نشود...

[ ۱۳٩٢/۸/٢٠ ] [ ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

تنهایی

باید می فهمیــدم ورود به هر رابطــه ای

 

نمی تواند تنــهایی ام را پر کند .....

[ ۱۳٩٢/۸/۱٧ ] [ ٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

تو !

 

یادگـــار روزهــای هستی که نه فرامــوش می شـــود ..

 

                                                                      نه تکرار...!

 

[ ۱۳٩٢/۸/٧ ] [ ٩:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

زنگ بعــد در زندگی خصــوصی ام با تو دیکــته داریم ...

 

مرا از نوشتــن قسطنطنیه نترسان ..

 

من تـــــمام قوس های تن تو را بلــدم ...!

[ ۱۳٩٢/٧/٢۸ ] [ ۱:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

توقع

 توقــع زیادی نیست  خواستـن امنیت آغوش تو ...

 

وعشقی که زیر خط کمربند نباشد ..!!

[ ۱۳٩٢/٧/۱٢ ] [ ٩:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

من در دوردست ترین جای جهان ایستاده ام ...

 

اینجا ...

 

کنار تو ...

[ ۱۳٩٢/٦/٢٠ ] [ ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

خیــــال تو می  ارزد ...به داشتـــن همــه ..!!

[ ۱۳٩٢/٦/٤ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

بوسیـــدنت یک حلقــه ی عاشقانه است .....

 

برای متوقف کردن حرفهایت ،

 

که شایــد کمـی احمقــانه شده اند !!

[ ۱۳٩٢/٥/٢۸ ] [ ٩:٠٧ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

خیانت

تنت در آغـــوش کسی باشدودلت پیش دیگـــــری

 

هزار خطبـــه هم کـه بخوانند خیانت است ..!!

[ ۱۳٩٢/٥/۱٤ ] [ ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

قرار

 

آمـده بودم قرار بگیرم..اما...انـگار یک پای قرار نیامد!

 

[ ۱۳٩٢/٥/۱٠ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

ایــن روزهـــا هــوای مـردن را بیــخ گوشــم حس می کــنم

 

همــانجــایی کـه زمــانی رد نفســـهای تــو بـود...

[ ۱۳٩٢/٥/٧ ] [ ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

ساعـــــتهای نبودنت روی مچــم بستـــه نمی شوند

 

حلقــــــه می شـــوند دور گـــــــــردنـم ..!!

 

[ ۱۳٩٢/٥/٤ ] [ ۸:٥٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مخاطب خاص

نبودنت مثــل تــمام کردن سیـــگار است ،

 

در نیمـــه شبـــی برفـــی

 

وقــــــتی دکــــه هــای شهــــر، بستـــــه اند ....

 

 

[ ۱۳٩٢/٤/۳۱ ] [ ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

خواب

به خوابـــــم که میایی،

 

خوابـــــم را رنـــگی می کنـــی

 

روزم را سیــــاه ...

[ ۱۳٩٢/٤/٢۸ ] [ ٢:٥٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

زمان

هــر چیــزی زمانــی دارد...

 

نفـــس هم کـه باشـــــــــی ...

 

دیــر بیایـــی من رفتـــــــــــــه ام ..!!

[ ۱۳٩٢/٤/٢٥ ] [ ۳:٠۳ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

حافظه

گــمم نکـــن ....

 

            در گوشـــه ای از حافــظه ات آرام می نشیـــنم....

 

                                      فقــط بگـــذار بمـــانم .

[ ۱۳٩٢/٤/٢٠ ] [ ٧:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

گم شده

حـس میکنم گم شده ام ....

 

اما تلـــخ تر ایــنکه  کســی دنبالم هم نمی گردد...

 

 

[ ۱۳٩٢/٤/۱٩ ] [ ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

صبور

کـم طاقتـی...عادت آنـروزهـایـت بـود..

 

اینـروزها...بـرای گرفتـن خبــری ازمـن...

 

عجیب صبــور شده ای...

[ ۱۳٩٢/٤/۱٤ ] [ ٧:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

تو مــــردانه نیــاز کــه میشــــــــــوی ...

 

 

عجــب زنانــــه لذتـــیست ، ناز کردن ....

[ ۱۳٩٢/٤/۸ ] [ ٩:٠۸ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بی انصاف

چه تند تند میدوی برای فراموش کردنم...!     "بی انصاف!"


مگر نمی بینی پاهای خیالم در فراموش کردنت چقدر ناتوانند..؟!

[ ۱۳٩٢/٤/٧ ] [ ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

گمگشته

بـه دلــم می گویـم ،

 

آن یوســـفی که به کنعــانش برگشـــت استثنــا بود ...

 

                                                       تو غمت را بخـــور..

[ ۱۳٩٢/٤/٥ ] [ ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

باد

مگه با باد نسـبتی داری ..؟!

 چقـدر شـبیه تو ...یک لحـظه آمـد ، مـرا پیـچاند و رفـت!

[ ۱۳٩٢/٤/۳ ] [ ۳:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مرا بفهم

دستانـم شـاید! اما .... دلـم نمیـرود به نوشتـن ....

 

این کلـمات بهـم دوختـه شـده کجـا ، احساسات من کجا!!

 

این بار نخوانـده مرا بفهـم....!!

[ ۱۳٩٢/٤/۱ ] [ ۳:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

رنجش

مــی دانــی ؟

 

نزدیـــکترین عضــو انســان به قلـــبش کـمــر اوســت !

 

هـر بار کـه قلب کمــی می رنجــد ، کـمـر از ده جـا می شکنــد ..!!

[ ۱۳٩٢/۳/٢٧ ] [ ٧:٢٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

دل تنگ

من میــروم...

 

باور کن میــروم...

 

امــا ، دلـم برای به جهنــم گفتن هایت تنــگ می شــود!!

[ ۱۳٩٢/۳/٢٤ ] [ ۳:٥٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

تو

دلــم یک دنــیا تنــهایی میخواهـــد با یک عالــــمه "تو"

 

و تمااااااام گوشــه کنــار های آغوشــت ...!!

[ ۱۳٩٢/۳/٢٢ ] [ ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

عشق

عشــق را با هـم آغــوشی اشتباه نگیــرید

 

هیچ مردی در تختــخواب نامهربــان نیست !!!

[ ۱۳٩٢/۳/۱۸ ] [ ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

همــه رژهـــای قرمـز دنیا را هم کـه برایـم بگیرند..

 

ترجیح می دهم ، لبــهایم را با دندانهــای او سرخ کنــم !!!

[ ۱۳٩٢/۳/۱٧ ] [ ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

فـرامــوشش کـــرده ام !

 

فقط گــاهی بی اختیار اسمش را که میشنوم میشکنــم..!

[ ۱۳٩٢/۳/۱۳ ] [ ۸:۱٧ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

کام

" لبانت "

 

حکایــت همــــان سیـــگاریست که سالهــا ست می گویــم :

 

این " آخرین کـــام " اســت !!!

[ ۱۳٩٢/۳/۸ ] [ ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

 

مثل آسمــــان می مانی

 

 
دوستتـــ دارم ، اما نمیتـــوانم داشـــته باشمتــــ ...

[ ۱۳٩٢/۳/٧ ] [ ٦:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

فراموشی

جناق می شکستیمو می گفتیم یادم تو را فرامـــوش

 

امـــروزتمام استخوان هایم شکسته است

 

ولی هنوز فرامـوشت نکــــرده ام ...

[ ۱۳٩٢/۳/٥ ] [ ٩:٠٦ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

تخریب

می دانیــــد؟!

 


دنبـــالِ کســی هستــم تا بتوانــد این مَــ ـن را بازســـآزی کُــند؛

 


                                               تَخــــریبَم...

[ ۱۳٩٢/۳/۱ ] [ ٩:۳۸ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

قناعت

همین کـه به خــوابـم می آیـی

 برایـم کافــی اسـت...قناعــت از این مـزخـرف تر؟؟

[ ۱۳٩٢/٢/۳۱ ] [ ٢:٢٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

احتیاط

احتیـــاط کن !!خاکــی بــودنآســفالت شـــدن را در پـی دارد..!

[ ۱۳٩٢/٢/۳٠ ] [ ٧:٥۳ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

لرزه

مـــی خـــَــنـــدی ،می لـَرزَد دلـــَــم . . . !انگـــــار کـِـه قــــلـــبــَـمروی ِ گــســل ِ لـــب هــای ِ تـــــوســـت . . .!

[ ۱۳٩٢/٢/٢٩ ] [ ٩:٢۸ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

قرار

این قرار آخر اســـت !دیـگــر بی قرارت نمی شوم...

[ ۱۳٩٢/٢/٢۸ ] [ ۳:۱٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

آشق

آشـــق را از این به بعـــــد اینگــونه بنویسید...

 

چون همیشه سرش کلاه می رود...!!

[ ۱۳٩٢/٢/٢٧ ] [ ٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

دلتنگ

چــقدر دلتـــنگ حـضــــــــورت هســـــتم ...

 

کـــاش عکســت ، نفــس می کشیـــــــد..!

[ ۱۳٩٢/٢/٢٦ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

برایــم تعـریـف کـن،هــرگـز فرامـــوش نشــدن چــه حــالــی دارد...!؟

[ ۱۳٩٢/٢/٢۳ ] [ ٥:٤٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

خواب بی کابوس

برای دلـم دعـا کنید....

 


دلم ،خـواب بی کابــوس میخــواهد..!!

[ ۱۳٩٢/٢/٢٢ ] [ ٧:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

برای تو

منـو از ترس این غربت رها کن ،نگو که رفتنت ترسی نداره

 

بری دنیا همش برام غریبـس ،بـدو خوبش دیگه فرقی نداره

 

با این که رفتنت روشنه روزه ،نمی دونم دلم باور نداره

 

عجیب آرومه این دل، وقتی شونم ،یه تکیه گاه مثله شونتو داره

 

چه زندونه غریبی داره چشمام ، به راهی که تو رو ازش میاره

 

بیا دستای تو هم تو اوج سرما ، غمه گرمیه دست منو داره

 

بزار باور کنم تو  ناامیدی ، دلت ، هوای عشقه منو داره

 

تقدیم به : "عزیزترینم  "           منبع : دل خودم

[ ۱۳٩٢/٢/٢٢ ] [ ٦:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

درد

خوب میـــدانم آخر یک روز خفه میـــشوم !!از بس  دردهایــم را نجویــده قــورت میدهم...

 

[ ۱۳٩٢/٢/٢۱ ] [ ٤:٥۳ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بی خواب

بدنـم مـور مــور می شـود ...

 

 

هـر از گاهـــی که دسـتـت


 

 

میـان قلـمـرو من جــولان می دهـد!

 


انگــار امشـب، نمــی خـواهـی بخـوابـی....

[ ۱۳٩٢/٢/٢٠ ] [ ٢:٢۳ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

فراموش شده

من ...

 

این روزهـــا ...

 

صـــدای ثانیــه ثانیـــه .....

 

فرامـوش شدنــم  را میشنـــوم ...!

[ ۱۳٩٢/٢/۱٧ ] [ ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

معتاد

بگـــو

 

چه مخدری بود در بــــــــــــــودنت

 

که این همــــه نبودنت را درد میکشم...

[ ۱۳٩٢/٢/۱٤ ] [ ٩:٥٢ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

نذر

نــذر کــرده ام اگـر نیایی پیـاده از یادت  بروم ....

[ ۱۳٩٢/٢/۱۱ ] [ ٥:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

خیانت

چگــونه خیانت میکنند؟

 

چگونه کنار دیگــری به آرامش می  رسنـــد ؟

 

من  " بالشـم " را عوض می کنم خوابم نمیــبرد ...

[ ۱۳٩٢/٢/۱٠ ] [ ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بی وفا

زیر چشــم ارزوهـایم کبـود شده !

 

 

سیلــی محکــمی بود باور بی وفا یی اش ...!

[ ۱۳٩٢/٢/۸ ] [ ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

هرزه

قاصدک های امــروزهم هرزه شده اند !

 

.

 

.

 

فوتشان که می کنی با آرزویت لاس میزنند...

[ ۱۳٩٢/٢/٤ ] [ ٩:٠٥ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

خیال

خیالت همیشه هست ...

 

 

اما امروز دلم خودت را میخواست نه خیالت را...

[ ۱۳٩٢/۱/۳۱ ] [ ٩:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بهره

دلت را به کســی نسپار

 

 

این روزها برخــی از سپرده ات هم بهره می خواهند

 

 

بهــره ای به قیمت تنهایی ...

[ ۱۳٩٢/۱/٢٦ ] [ ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

با ســر رفت ....

 

آن بی انصــاف که می گفت:

 

پای رفتـــن ندارد ..!

[ ۱۳٩٢/۱/٢٤ ] [ ۸:٤٥ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

تکیه گاه

تکیــه بده ....

 

اما به شانــه هایی که

 

اگــر خوابت برد سرت را زمین نگــذارد ...

[ ۱۳٩٢/۱/۱٩ ] [ ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

سال نو

تحویل نمی گیرم سالــی را کــه

 

بدون حضورتوتحویل شــود.....

[ ۱۳٩٢/۱/۱۸ ] [ ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

مطلقه

فقط کافیست مطلقه ای باشی..که سیگار می کشد..

 


که تنها زندگی می کند....که کاری برای خود دارد..

 


آن وقت است که تمام مردهای شهر..

 

 

تمامی همدرد جدایی تو خواهند شد..

 

 


همه اشان شبی یک نخ سیگار را برای تو دود خواهند کرد..

 

 


می بینی که چه مردان نازنینی داریم..!

 

 


همه شان ادکلن مرداب می زنند !!!

 

 


تازگی ها همه همین بو را می دهند..

 

 


نگرانشان نباش آنها می آیند و زود خواهند رفت...

 

 


آنها با روح تو غریبه اند...فقط جسمت را بو میکشند...نتــــرس!

 

 


بوی مرداب که ندهی خودشان خواهند رفت. . .

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ ] [ ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

میکــو شم غمــهایم را غرق کنــم

 

 

اما بیشرف ها یاد گرفتـــه اند شنا کنند ...

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ ] [ ۸:٤۱ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بهـــار

باورم نمــی شود...!!!

 

 

این چندمیــن زمستان است کـه دارد بدون تو بسر می شود

 

 

باورت می شود ؟؟؟؟

 

 

بهار در راه است ....

 

 

بی انکه  تو باشی ...

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٦ ] [ ۸:٤٢ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

 بـــــیا بغلــــم کن ...

 

مــــی خوام ببوسمـــــــت بذارمــــت کــــنار ..

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ ] [ ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

تنهایی

تنهــــــــــــــــایی استخوان سوز استحتــی ...

 

در عاشقانه ترین  ساعتهــــــــا ..

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

میوه ممنوعه

من 

 

تو...

 

شرابی کهن..!

 

با طعم " میوه ی ممنوعه " !..

 

می شود تمام عمر ...مخمور ماند.

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٩:٢٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

تــو این دنیـــا رو هر کی دست گذاشتیـــم

 

 

رو مـــا پا گذاشـــت ...

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٢ ] [ ٥:٤٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

قتل غیر عمد

امـروز...

 

 

کسی که عطـرتو را زده بود از کنـارم گذشت !

 

 

این یعـنی :

 

 

قتل غیر عمـد...

[ ۱۳٩۱/۱٢/٩ ] [ ٧:۳۳ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

ترس

وقــتی همه چیز خوب است میترسم !

 

 


مـا به لنگیدن یک جای کار عادت کرده ایم...

[ ۱۳٩۱/۱٢/٦ ] [ ٧:٠٢ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

هم نفس

همبستر که بسیار !!

 


اما به من بگویید که آیا در این دنیا همنفسی هست هنوز ؟

[ ۱۳٩۱/۱٢/٤ ] [ ۳:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

دلگیر

فقط

 

غروب جمعه نیست که دلگیر است... 

 

 

             کافی است "دلت"گیر باشد........

[ ۱۳٩۱/۱٢/۳ ] [ ۸:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

دلتنــــگی

برای تو نمی دانم چگونه می گذرد...

 اما برای من .... ا

 انگار بر گلویم خنجر گذاشته اند و نمی‌بُرند...

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢ ] [ ٦:٥٥ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بی تاب

 

چه بی تـابـانه می خـواهـمت

 

 

ای که نبـودنت آزمـون تلخ زنـده به گوریسـت...

 

                                          "  تقدیم به عزیزترینم"

[ ۱۳٩۱/۱۱/۳٠ ] [ ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

ویرانی

همـیشه که نـباید زلزله بیاید تا ویرانی را ببـینی

 همـین کـه تـنها شـدی ،ویـرانی...

[ ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ ] [ ٧:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بدون عنوان

تقصیر تو نیست لــعــنــتی

 

 


تو آدم بودی ، من خدایت کردم ..

[ ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ ] [ ٧:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

ساده لوح

چــــه ســـاده لـــوحــانـــه ، بـــال بــال زَدن هـــایَت ،

 میـــان بـــازوانَـــم را بـــاور کَــــرده بــــودَم !

 نمیــــدانستَــــم تمــــرین ِ پَــــریـــدن ،

 

 

بـــــه هَــــوای دیگَـــــریستـــــ ...

[ ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ ] [ ٧:٠٢ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

غواصی

شایـــد بتــــوانی تمام قوص های بدنــم را غواصـــی کنی ....

 

 

دلم امــا اگــر عاشقـــت نباشـــد ، گیــــر قلابت نخـــواهد شـــد...!

[ ۱۳٩۱/۱۱/٢٤ ] [ ٦:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

بن بست

در سـرزمین من هیـچ کوچـه ای به نـام هیچ زنـی نیست

 

 

و هیچ خیابانی …

 

 

 بن بسـت ها امـا، فقـط زنـها را می شـناسد انگــار...

[ ۱۳٩۱/۱۱/٢٢ ] [ ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

طاقت

یادم باشد بگویـَمَـت دیگر از این لبخنـدها آن هم ناگهـــانی

 


نثـار چشمهای بیقــرارم نکنی !!

 

 

دلــم طاقت این همـه عاشقی ِ یک جا را ندارد..

[ ۱۳٩۱/۱۱/٢٢ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

آغوش

هـزار بار هـم از این دنـده به آن دنـده بشـوی فایده ای  ندارد!!این تخـت خـواب آغـــوش کـم دارد ...

[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٩ ] [ ٧:٠۸ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

" تو"

بگذار لب‌هایت برای بوسیدن باشند ...

 

 

" تو "

 

چشمانت به اندازه‌ کافی حرف برای گفتن دارند ...!

 

[ ۱۳٩۱/۱۱/۱۸ ] [ ٩:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]

ضربه

اینبـــار ضــربـه ات کـاری بـود،

 

کــارد به اســتخوانـم رســید...!

[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٧ ] [ ٢:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]